Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Actualització de la nostra política de privacitat:

Com a part del nostre esforç constant per millorar la transparència i per garantir que les dades personals que ens lliuren els nostres usuaris es tracten legalment, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat.

1 Introducció

La present Política de Privacitat (la «Política») descriu com BADIAPP 2015, INC. SUCURSAL EN ESPAÑA («BADI» o «nosaltres») recull, utilitza, emmagatzema, comparteix i protegeix la informació personal derivada de l’ús que realitza l’usuari (l’ «Usuari») tant de la plataforma accessible a través del domini https://badi.com/es/ (el «Lloc») i de la nostra Aplicació (l’ «App»), com dels serveis que puntualment puguem oferir a través del Lloc o de l’App (referits indistintament com els «Serveis»).

Si no està d’acord amb la Política, pot realitzar una consulta a info@badi.com

2 Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti en el procés de registre com a Usuari, així com tots aquells que ens lliuri durant la prestació dels serveis o els que BADI pugui obtenir per l’ús del Lloc i/o l’App, seran tractades per BADI, amb domicili en Avinguda Meridiana 89, Àtic, 08026, Barcelona, ​​i el correu electrònic de contacte és info@badi.com.

El tractament de les dades personals es regeix per aquesta Política. Tots els termes que constin escrits en la Política tindran el significat que s’estableix en els Termes i Condicions d’Ús (que pot consultar-los en aquest enllaç), tret que estiguin expressament definits en la present Política.

3 Amb quines finalitats tractem les seves dades?

Les dades personals es recolliran i tractaran en el marc del Servei ofert a través del Lloc i/o de l’App per a les següents finalitats:

(a) Per a gestionar el registre dels Usuaris i poder controlar el desenvolupament i compliment de la relació contractual que mantinguem amb tu, de conformitat tot plegat amb els Termes i Condicions d’Ús. En particular, BADI tractarà les següents categories de dades i per a les finalitats que es concreten a continuació:

Categories de dades personalsFinalitats del tractament
Informació bàsica necessària per al registre i la prestació dels Serveis (dades d'accés, informació de registre, nom, càrrec, adreça, data de naixement, usuari i contrasenya).Validació de l'usuari, creació d'un compte en BADI i prestació dels Serveis per part de BADI.
Informació de contacte bàsica (telèfon i adreça de correu electrònic).Contactar amb el client per a l'execució de la relació contractual; publicitat (de ser el cas).
Informació de contacte addicional (professió / sector professional, dades addicionals d'identificació, com per ex. DNI o passaport).Verificació de la identitat del client i prevenció del frau.
Informació sobre transaccions, així com sobre facturació i adreça de lliurament.Processament del pagament i compliment de la relació contractual.
Informació sobre pagaments (dades parcials de la targeta de crèdit).Registre del compte d'usuari, processament de les transaccions i prevenció del frau.
Dades d'ús, en particular, informació tècnica i relacionada amb el dispositiu i la transmissió de dades (adreça IP, empremta digital del dispositiu / ID, dades funcionals i de seguiment web, dades de login i d'ús de la web)Personalització de les ofertes; solució d'errors, prevenció del frau, millora del servei, millora de la interfície de l'usuari i, si escau, per a màrqueting.
Dades de geolocalització (latitud, longitud)Per tal de poder mostrar propietats a prop teu, recomanar propietats a prop d'on estàs.
Veu i dades addicionals facilitades en les trucades realitzades a BADI o realitzades per BADI a l'usuariA efectes de millorar la qualitat i el compliment dels protocols per part dels operadors que atenguin les trucades.

(b) Per a respondre a les consultes que puguin remetre-li els Usuaris en relació amb l’App i el Lloc o els Serveis.

Així mateix, i únicament en el cas de que l’Usuari ho consenti per a cada cas, tractarem les seves dades per a les següents finalitats addicionals:

(a) Per conèixer millor les seves preferències per mitjà de l’avaluació del seu perfil, servint aquestes dades per millorar la seva experiència en l’ús del Lloc i/o de l’App, prevenir el frau i millorar el servei.

(b) Si ho sol·licita, per a remetre publicitat o informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de BADI que puguin ser de l’interès de l’Usuari.

(c) Per a gestionar la seva participació en concursos i promocions puntuals.

Igualment, les seves dades personals es tractaran quan BADI hagi de complir amb una obligació que li sigui aplicable, com ara les derivades de la normativa fiscal i de prevenció del blanqueig de capitals.

4 Quina és la legitimació pel tractament de dades?

La base jurídica per al tractament de dades és l’execució de les Condicions d’Ús i del Servei, sent el tractament de les dades personals estrictament necessari per a poder utilitzar el Lloc i l’App i, per tant, poder beneficiar-se dels serveis que es posen a disposició dels Usuaris.

Pel que fa a les finalitats addicionals, el propi consentiment prestat per l’Usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació dels Serveis. En concret, l’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se a info@badi.com.

En relació amb el compliment de les obligacions imposades a BADI, la base jurídica és la pròpia normativa d’aplicació (com és el cas de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, i els seus respectius reglaments de desenvolupament, i la resta de normativa que pugui resultar d’aplicació).

5 Durant quant temps conservem les seves dades personals?

BADI conserva les dades personals dels Usuaris mentre aquests tinguin la condició de client o d’usuari registrat del lloc i/o de l’App, sent les dades personals conservades amb posterioritat a la finalització de la relació contractual, degudament bloquejades, durant el termini necessari per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de la mateixa.

En particular, les Dades Personals necessàries per respondre a les consultes que realitzi, així com per remetre-li comunicacions comercials electròniques seran tractades en tant l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat i, un cop s’hagi retirat el mateix, durant el termini necessari per a respondre per les responsabilitats que puguin haver-se originat. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva de les mateixes, es conservaran de forma bloquejada.

6 A quins destinataris es comunicaran les dades?

BADI podrà comunicar les dades personals dels Usuaris quan així se li requereixi per llei, per a la defensa dels seus drets i interessos legítims, o quan calgui en compliment dels serveis contractats pels Usuaris. També podran ser accedides per tercers prestadors de serveis de suport tècnic i informàtic, sobre alguns dels quals s’informa a continuació.

Determinats sistemes, dades i serveis estan allotjats a Amazon Web Services ( «AWS»), els servidors es troben a Frankfurt (Alemanya) i a Google Cloud Platform. En aquest sentit, les seves dades podran ser transferides internacionalment als servidors d’aquesta empresa als Estats Units. Aquesta transferència internacional de dades personals està emparada per l’acord EU-US Privacy Shield i, per tant, ofereix unes garanties adequades per a la protecció de les seves dades personals. Podeu obtenir més informació en el següent enllaç:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Per acabar, l’informem que BADI es val d’altres empreses per a la prestació de determinats serveis relacionats amb el Lloc i/o l’App, com la facturació o el pagament dels Serveis mitjançant la nostra plataforma. Podeu obtenir informació disponible, pel que fa a cada empresa, en els següents enllaços:

7 Quins són els seus drets com a titular de les dades personals?

DretContingutCanals d’atenció
AccésPodrà obtenir confirmació si es tracten les seves dades personals, així com, consultar les dades personals concretes objecte de tractamentPer a l'exercici dels seus drets haurà d'enviar un correu electrònic a info@badi.com, indicant el dret que vol exercir, o bé, contactar-nos per telèfon a +34 933 023 673
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquelles que siguin incompletes.
SupressióPodrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractamentPot sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:
Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
Quan el tractament és il·lícit, l'Usuari s'oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
Quan no es necessiti tractar les seves dades però les necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
PortabilitatPodrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'han obtingut de la seva relació contractual amb BADI, així com a transmetre'ls a una altra entitat.
Si considera que no s'han tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent, a través de la pàgina web www.agpd.es.
L'exercici d'aquests drets és gratuït.

8 Actualització de la informació

L’usuari pot actualitzar la informació que té BADI a través dels paràmetres habilitats a tal fi en el seu compte, o enviant una comunicació per escrit a info@badi.com. Li recordem que perquè BADI pugui prestar adequadament els Serveis, l’Usuari ha de mantenir la seva informació actualitzada, de manera que es compromet a verificar puntualment la informació que ha lliurat per assegurar que és precisa.

Pot sol·licitar en qualsevol moment que no li enviem e-mails o comunicacions comercials. Amb aquesta finalitat, pot canviar les preferències en matèria de comunicacions en l’apartat de paràmetres del compte, o contactar-nos a través d’info@badi.com. Això no impedirà, però, que li remetem correus electrònics o altres comunicacions vinculades amb els Serveis, ja que les mateixes són necessàries per donar compliment a la relació contractual que mantinguem amb l’Usuari.

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default”]
[divider line_type=”No Line”]
[divider line_type=”No Line”]